Cartografia i Cadastre

Cartografia i Cadastre

Cartografia i Cadastre - imatge

Competències del Departament de Cartografia

 • Construcció, manteniment, actualització, explotació i difusió de la cartografia oficial de l'Ajuntament de Palma (cartografia topogràfica bàsica i derivada) formada per les sèries del Mapa Topogràfic Municipal (MTM) a escales 1:500, 1:1 000, 1:2 000 i 1:4 000, registrades en el Registre Central de Cartografia, òrgan administratiu adscrit al Ministeri de Foment a través de la Direcció General de l'Institut Geogràfic Nacional, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional.
 • Construcció, manteniment, explotació i difusió de les diferents sèries cartogràfiques d'ortofotografies aèries del terme municipal.
 • Construcció, manteniment, actualització i difusió de la xarxa geodèsica/topogràfica oficial de l'Ajuntament de Palma.
 • Coordinació i suport tècnic en matèria d'informació cartogràfica en el desenvolupament d'aplicacions i sistemes d'informació geoespacial de l'entorn municipal.
 • Suport i suport tècnic en matèria cartogràfica als òrgans i àrees municipals interessats, per al desenvolupament de les seves competències específiques.
 • Gestió, manteniment i administració de les bases de dades cartogràfiques i d'informació georeferenciada per a la seva disponibilitat, consulta i ocupació dels usuaris de les àrees municipals interessades en el desenvolupament de les seves competències.
 • Difusió i subministrament de la informació cartogràfica pròpia a persones físiques o jurídiques públiques o privades per al seu ús d'acord amb les condicions legals vigents a cada moment.

Competències del Departament de Cadastre

 • Desenvolupament de les funcions i tasques de gestió cadastral per a la formació, manteniment i actualització, revisió i conservació del cadastre immobiliari urbà i rústic del terme municipal conformement a l'establert en el Conveni entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda (Direcció general del Cadastre) i l'Ajuntament de Palma, de col·laboració en matèria cadastral.
 • Fonamentalment, gestionant, tramitant i resolent els expedients d'alteracions cadastrals que es puguin registrar a cada moment tant d'ordre jurídic (transmissions de domini), com els expedients d'alteracions d'ordre físic i econòmic i els expedients d'esmena de discrepàncies, fins a l'enregistrament directe de les pertinents modificacions físiques, jurídiques i econòmiques derivades a les bases de dades cadastrals de la Direcció General del Cadastre.
 • Producció i manteniment de la cartografia cadastral relativa al terme municipal.
 • Suport i suport tècnic a les àrees municipals interessades amb motiu d'estudis i dictàmens, en el desenvolupament d'aplicacions i sistemes d'informació relatius a les dades cadastrals per al desenvolupament de les seves competències específiques.
 • Atenció tècnica i resolució de consultes relatives als processos cadastrals i a la informació cadastral del municipi a persones físiques o jurídiques públiques o privades interessades.

Enlaces catastro


Menú de navegació