Publicador de continguts


EMAYA aprova un nou conveni transversal per a les àrees del Cicle de l'Aigua, Energia i Mobilitat, Estratègia i Desenvolupament i Serveis Corporatius


3 d’abril de 2023

El Consell d'Administració d'EMAYA ha aprovat el nou Conveni transversal per a les àrees del Cicle de l'Aigua, Energia i Mobilitat, Estratègia i Desenvolupament i Serveis Corporatius. Prèviament ja havia estat ratificat pel Comitè d'Empresa i les diverses assemblees d'aquestes àrees.

Ramon Perpinyà ha felicitat totes les parts implicades en el procés d'elaboració i negociació del nou Conveni i ha valorat molt especialment "l'acord assolit perquè EMAYA compti amb un nou marc de relacions laborals consensuat, modern, adaptat a la nova realitat laboral i al seu marc legal".

El Conveni col.lectiu és totalment nou, no una reforma de l'anteriorment vigent. El document està inspirat en els principis de transparència i bon govern, que regula relacions laborals del personal que presta un servei públic en aquesta empresa municipal.

Els aspectes més destacats d'aquest nou Conveni transversal són:

 • No suposa un increment de la despesa pública, ja que s'ha negociat sota el criteri únic de foment de l'eficiència, tant per a la part social com l'empresarial.
 • Es fa una aposta per la professionalitat i qualificació professional, ja que s'incrementa el nivell formatiu per a l'accés a l'empresa a certes categories.
 • S'ha regulat l'accés a l'empresa pública en garantia de l'establert a l'Estatut bàsic de l'empleat públic, per a tot el personal, igual que el sistema de promoció interna.
 • Es promou la formació, per a incentivar que el personal de l'empresa es formi internament, mitjançant la seva consideració en els ascensos. També es preveu la progressió laboral, amb unes taules salarials més adaptades al mercat durant els tres primers anys de feina a l'empresa.
 • Es regula el salari de les prefectures, assignant les retribucions de manera objectivada amb consonància amb les Descripcions del lloc de treball (DLT) negociades prèviament.
 • S'han simplificat les categories professionals, de manera comuna i conforme al mercat, i al sistema públic i, per altra banda, s'han incorporat certs llocs de treball que no hi eren, com el metge de l'empresa.
 • Es regula la figura del teletreball, s'unifiquen i se simplifiquen els plusos dels operaris.
 • Es fa una lluita contra el consum d'alcohol i drogues, fixant també un protocol per a incentivar el seu tractament.
 • Es millora i reforça el Servei de Prevenció de Riscs Laborals, així com el Protocol d'assetjament.
 • Es reformulen els permisos, adaptant els nous a la realitat actual, com per exemple regulant situacions de malaltia greu, tractament oncològic, etc.
 • Es milloren les situacions de conciliació familiar i reforcen les situacions protegides, com maternitat i paternitat.
 • El règim disciplinari es fa conforme a les situacions reals i actuals, especialment pel que fa a penalitzar les situacions d'abús.